title
 

 

VISIO  |  ARVOT  |  PROFIILI  TOIMINTA-AJATUS  |  KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT  |  PAINOALAT  |  TAMPERE3

 

Strategia


Visio 2020 

TAMK – parasta ammatillista korkeakoulutusta Suomesta maailmalle.


Arvot

• yhteisöllisyys

• yksilön ja erilaisuuden kunnioittaminen

• kestävä kehitys

• osaamisen ja yrittämisen arvostaminen


Profiili 

TAMK profiloituu monialaisena ja kansainvälisenä ammattikorkeakouluna, joka keskittyy toiminnoissaan terveyden ja hyvinvoinnin, talouden ja tekniikan sekä oppimisen ja luovuuden edistämiseen.

 

Toiminta-ajatus

 

Teemme työtä opiskelijoiden ja työelämän parhaaksi. Työelämäkorkeakouluna varmistamme opiskelijoillemme parhaat oppimismahdollisuudet ja osallistumme alueen työelämää kehittävään tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan.

Ammattikorkeakoulun tehtävä on antaa työelämän ja sen kehittämisen vaatimuksiin perustuvaa korkeakouluopetusta ammatillisiin asiantuntijatehtäviin. Tähän lainsäädännössä määriteltyyn tehtävään TAMK vastasi vuonna 2017 huolehtimalla opetuksen ajantasaisuudesta ja käyttämällä pedagogisia menetelmiä, jotka tukevat myös käytännön taitojen oppimista.

Yhtenä esimerkkinä voi mainita InnoEvent-tapahtuman, jossa yli 700 opiskelijaa Tampere3-korkeakouluista työsti viikon ajan yritysten antamia innovaatiotoimeksiantoja. Monialaisen tiimi- ja projektityöskentelyn lisäksi opiskelijat harjoittelivat myyntipuheiden pitämistä ja verkostoitumista. Voittajatiimit työstivät yrityksille raikkaalla otteella innovaatioita, joista osa oli suoraan käytäntöön sovellettavia.

Tärkein toimintaamme kehittävä ympäristö on jo parin vuoden ajan ollut Tampere3-hanke. Siinä keskeisenä tavoitteena on mahdollistaa nykyistä tarkoituksenmukaisempia, yksilöllisiä osaamisprofiileja opiskelijoille joustavien opintopolkujen muodossa. Ympäröivälle yhteiskunnalle olemme luomassa kaikki kehittämisen tasot integroivaa nopeutettua palveluketjua ns. yhden luukun periaatteella. Tarkoituksena on helpottaa kehittämiskumppania etsiville mahdollisuuksia saada korkeakouluyhteisön monimuotoinen ja -tasoinen tutkimus-, kehitys- ja innovaatio-osaaminen avukseen.

 

Vuoden 2017 aikana käynnistyi opetussuunnitelmien uudistaminen, jonka ensimmäisessä vaiheessa koulutukset analysoivat erityisesti oman alansa tulevaisuuden osaamisia. Tätä työtä on tehty yhdessä Tampere3-kumppaneiden ja työelämän neuvottelukuntien kanssa. Opiskelukokemus ja sen merkitys opinnoissa menestymisen kannalta on ollut keskeinen teema kehittämisessä.

TAMKin digistrategiaa on toteutettu vuodesta 2014, ja sen toimenpiteet ovat edenneet kaikissa toiminnoissa. Esimerkiksi pedagogisen osaamisen tukena toimiva digimentoreiden verkosto on saanut hyvän palautteen ja vakiinnuttanut paikkansa henkilöstön vertaistukena digioppimisen ja -opetuksen suunnittelussa.  Vuonna 2017 jo yli 10 000 TAMKin opiskelijaa suoritti tenttinsä sähköisesti. Digitalisaatiota edistettiin myös opiskelijoiden palveluissa ja koulutuksen johtamisessa ottamalla käyttöön mobiilisovellukset.

Kriittiset menestystekijät

 

Tulevaisuuden osaaminen ja elinikäisen oppimisen varmistaminen

•  Olemme Suomen johtava monimuotoisia oppimisympäristöjä ja joustavia oppimismahdollisuuksia luova korkeakoulu

• Kehitämme oppimisen ja opiskeluprosessin tehokkuutta ja laatua (Opiskelijakokemus)

• Luomme uutta osaamista, uusia toimintatapoja ja -kulttuuria digitalisoituvaan toimintaympäristöön

• Integroimme TKI-toimintamme oppimiseen ja opetukseen

• Opetussuunnitelmamme ennakoivat ja uudistavat työelämää

• Kehitämme jatkuvasti henkilöstömme osaamista

• Kehitämme toimintamme vaikuttavuutta ja tehokkuutta osana uudistuvaa tamperelaista korkeakouluyhteisöä

 

Vuoden 2017 sisäisenä kehittämisteemana ollut turvallisuus tuki sekä henkilöstön työkykyä että työyhteisön hyvinvointia. LEAN-toimintaan perehtyminen auttoi prosessien kehittämisessä.

Henkilöstön osaamisen kehittäminen jatkui systemaattisesti digimentori-, projekti- ja TKI-toiminnan tukemisella sekä erilaisilla substanssiosaamisen koulutuksilla. Työelämäjaksoilla ollut opetushenkilöstö toi uutta osaamista työyhteisöihinsä. Ammatillisten opettajien pedagogisen osaamisen päivittäminen koko uran ajan on TAMKissakin nostettu kehittämisohjelmaksi, osana valtakunnallista OPEKE-hanketta.

Yhdessä yliopistojen kanssa käynnistimme Tampere3-opetussuunnitelmatyön ensimmäisen vaiheen työelämän muuttuneiden osaamisvaatimusten analyysillä.

OPS-työssä tunnistimme yliopistojen ja ammattikorkeakoulun opinnoista yhteisiä osaamistavoitteita. Yhteisten osaamistavoitteiden kautta on mahdollista jatkaa yhteistyöhön opetussuunnitelmien toteuttamisessa ja mahdollisesti sopia myös työnjakoa yliopiston ja TAMKin välillä.

TAMKissa järjestettiin useita maksullisia erikoistumiskoulutusohjelmia, esimerkkinä IT-asiantuntijoille suunnattu Kyberturvallisuus. Tämän tyyppiset, AMK- ja YAMK-tutkintojen ohella tietyn osaamisen sertifioivat koulutuskokonaisuudet ja maksulliset koulutukset tulevat lisääntymään. Kouluttautumisessa on aina kyse sekä yksilölle että työnantajalle investoinnista kilpailukykyyn.

 

Aktiivinen rahoituspohjan vahvistaminen 

• Suuntaamme TKI- ja palvelutoimintaamme asiakkaiden tarpeiden mukaisesti ja samalla laajennamme rahoituspohjaamme niin, että strategiakauden lopussa ulkopuolelta hankittua rahoitusta on vähintään 20 %

• TKI-toimijana olemme haluttu yhteistyökumppani

 

Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnalla on TAMKin koulutusyksiköille nyt suurempi merkitys kuin koskaan aikaisemmin.

Olemme kehittäneet TKI-toimintaa suunnitelmallisesti, ja samaan aikaan EU:n rakennerahastokausi on tarjonnut meille erinomaisesti sopivia rahoitusmahdollisuuksia, joiden turvin olemme päässeet tekemään eri aloille kohdistuvia kehittämishankkeita. Koulutusyksiköiden TKI-toimintaa on vahvistettu kokeneilla tutkimushankeosaajilla.

Maksullinen palvelutoiminta on kasvanut nopeasti, mikä on merkki osaamisemme entistä paremmasta hyödynnettävyydestä työelämässä. Erityisesti täydennyskoulutus on ollut reippaassa kasvussa.

Osaltaan tähän on vaikuttanut aiempaa systemaattisempi ote asiakkuuksien hallintaan. TAMK on saanut kiitettävästi luottamusta myös viranomaisilta heidän kilpailuttamansa koulutuksen järjestäjänä.

Vuoden 2018 alusta TAMKille avautui mahdollisuus kerätä lahjoitusvaroja yrityksiltä, yhteisöiltä ja yksityishenkilöiltä ja kerryttää niiden perusteella valtiolta saatavaa ns. vastinrahaa. Opetuksen, oppimisympäristöjen ja TKI-toiminnan kehittämiseen suoraan vaikuttava varainhankintakampanja jatkuu vuoden 2018 loppuun saakka.

 

Kansainvälisyys toimintaan sisäänrakennettuna

• Laajennamme koulutusvientiä ja syvennämme toimintaamme kansainvälisissä verkostoissa

• Lisäämme englanninkielistä koulutusta, vahvistamme koulutuksemme kansainvälistymistä ja kansainvälistä TKI-toimintaamme

• Vahvistamme henkilöstömme kansainvälisyysosaamista

 

Huolellisesti valmisteltu ja kohdennettu markkinointityö tuotti tulosta, sillä lukuvuosimaksujen käyttöönotto ei ennakkoarvioista huolimatta laskenut ulkomaalaisten tutkinto-opiskelijoiden määrää.

Saavutimme TAMKissa lukuvuosimaksuille asetetun euromääräisen tavoitteen. Käynnistimme myös uusia englanninkielisiä tutkinto-ohjelmia, kuten Master´s Programme in Educational Leadership. Juuri tämä ohjelma herätti laajaa kansainvälistä kiinnostusta, sillä se on sisältöprofiililtaan ainutlaatuinen.

Maksullinen tutkintokoulutus EU/ETA-alueen ulkopuolelta saapuville sekä muu kansainvälinen täydennyskouluttaminen Tampereella ovat TAMKin keino palvella pirkanmaalaisen työelämän kansainvälistymistä.

Koulutukset tuovat uuden osaajapotentiaalin paikallisen työelämän ulottuville ja tietoisuuteen. Molemmat maksullisen koulutuksen osa-alueet lähtivät huomattavaan kasvuun vuonna 2017.

Strateginen kumppanuus jatkui saksalaisen Münchenin ammattikorkeakoulun ja hollantilaisen Hanze-ammattikorkeakoulun kanssa. Uusi strateginen kumppanuus aloitettiin hollantilaisen Haagin ammattikorkeakoulun kanssa. Yhteistyö painottuu opiskelija- ja henkilökuntavaihtoihin, kaksoistutkintojen kehittämiseen ja yhteisten projektirahoitusten hankkimiseen.

 

 

Painoalat hyvällä uralla

Osaamisen kärjet nousevat valitsemiltamme viideltä painoalalta, joilla on tiivis yhteistyö alan työelämän kanssa:

Energiatehokas ja terveellinen rakennettu ympäristö

Kehittyvä pedagoginen osaaminen

Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudet toimintamallit

Yrittäjyys ja uusi liiketoiminta

Älykkäät koneet ja laitteet.

TAMKin viiden painoalan työskentely eteni vaiheeseen, jossa painoaloilta pystyttiin tunnistamaan keskimäärin viisi ydinosaamisaluetta. Näille osaamisalueille perustettiin loppuvuodesta 2017 tutkimusryhmät, joihin TKI-työstä kiinnostuneita TAMKilaisia pyydettiin ilmoittautumaan. Kiinnostuneita oli ilahduttavan paljon, sillä noin 170 TAMKilaista ilmoittautui näihin monialaisiin tutkimusryhmiin.

 

 

Energiatehokas ja terveellinen rakennettu ympäristö


raksa
Viime vuosien tapaan keskityimme toteuttamaan mm. Tampere3-yhteistyönä käyntiin saatuja isoja hankkeita. Tutkimusrahoitusta on alettu monipuolistaa hakemalla Tekes- ja EU-rahoituksia aiempaa laajemmin. Mm. Tampere–Hampuri-yhteistyönä käynnistyi Interreg AREA21 -hanke, joka liittyy asuinkerrostalon energiankulutuksen näkyväksi tekemiseen.

Vuoden 2017 aikana päättyneitä hankkeita olivat mm. paljon julkisuutta saanut KIVIREKI eli urean käyttö maataloudessa ja Hiilinielu Design Studio eli liiketoimintaa uusista biotuotteista ja muotoilusta. Painoala osallistui useisiin kansainvälisiin konferensseihin, joissa ideoitiin hankkeita ulkomaisten kumppanikorkeakoulujen kanssa (Hanze, München, Ostfalia) mutta myös luotiin uusia yhteyksiä (mm. Haag, Hampuri, Chalmers).

Painoalalla jatkavia hankkeita ovat mm. Suomen Akatemian rahoittama tulevaisuuden sähköjärjestelmä EL-TRAN, COMBI eli julkisten rakennusten energiatehokkuus ja Hiedanrannan Hierakka. Tampereen kaupungin kanssa yhteistyö jatkuu mm. Vuoreksen ja Hiedanrannan alueilla. Lisäksi yhteistyötä kaupungin kanssa on useiden energiatehokkuushankkeiden kanssa. Älykkään kaupungin ratkaisuja lähdetään hakemaan kuuden suurkaupungin yhteisissä 6Aika-hankkeissa.

Lähitulevaisuudessa keskitymme käynnistämään tutkimusryhmien toiminnan. Tutkimusryhmät yhdistävät painoalojen tutkimuksen ja eri koulutukset. Painoalamme viidestä tutkimusryhmästä kiertotalous- ja resurssiviisaus on koko TAMKin tekniikan alan yhteinen. Vuoden 2018 aikana osallistumme EU:n puiteohjelman valmisteluun yhdessä kansainvälisen ammattikorkeakouluyhteisön kanssa.

Tutustu painoalan kaikkiin projekteihin projektihaussa.

Metsäbioalan ja luovien alojen opiskelijat ja ammattilaiset yhdistivät voimansa Hiilinielu Design Studio -hankkeessa, jonka tavoitteena oli kehittää uutta liiketoimintaa ja työtä uusien biotuotteiden ja muotoilun ympärille. Projekti oli Tampereen ja Lahden ammattikorkeakoulujen ja Design Forum Finlandin yhteinen monialainen hanke. Hanke sai rahoitusta EU:n ESR-rakennerahastosta, rahoittajaviranomaisena toimi Hämeen ELY-keskus.

 

Kehittyvä pedagoginen osaaminen

 

pedPainoalan hankekanta saavutti tähän mennessä parhaan tuloksensa. Painoalalla toteutettiin yhteensä noin 50:tä tutkimus- ja kehittämishanketta, mikä osaltaan kuvastaa TAMKin ammatillisen opettajankoulutuksen mutta samalla koko TAMKin vahvaa pedagogista osaamista ja kehittämisintentiota.

Vahvistimme yhteistyötämme opetus- ja kulttuuriministeriön, Opetushallituksen ja muiden koulutuksen kehittäjäorganisaatioiden kanssa. Osallistuimme valtakunnalliseen opettajankoulutuksen kehittämisohjelmaan (OPEKE), joka käynnistyi opetusministeriön asettaman opettajankoulutusfoorumin laatiman esityksen pohjalta.

Yhteistyö asiantuntijaverkostoissa ja hankkeissa ulottui myös Eurooppaan, missä näkyvyytemme pedagogisena kehittäjänä lisääntyi. Teimme uusia aluevaltauksia ja saimme rahoitusta esim. AMIF-rahastosta. Tulevaisuudessa painoalan tutkimusryhmätoiminta laajenee merkittävästi, kun tutkimusteemoja on neljä: Korkeakoulupedagogiikka, Ammatillisen toisen asteen pedagogiikka, Oppimisanalytiikka ja Opiskelukokemus. Panostamme entistä enemmän kiinteään ja jatkuvaan yhteistyöhön koulutus- ja opetusalan toimijoiden kanssa sekä kansallisesti että kansainvälisesti.

Tutustu painoalan kaikkiin projekteihin projektihaussa.

Kun ammatillinen koulutus siirtyy entistä enemmän työpaikoille, opiskelijoiden opintopolut henkilökohtaistuvat ja opettajan työ uudistuu. Parasta osaamista -hankkeessa tuetaan ammatillisen toisen asteen toimijoita löytämään uusia malleja ja kehittämään omaa toimintaansa uusia haasteita vastaavaksi. Hankkeessa on mukana kymmenen ammatillisen koulutuksen järjestäjää ja kaikki viisi ammatillista opettajakorkeakoulua. Tässä hankkeessa luomme tulevaisuuden koulutusta yhdessä!

 

Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudet toimintamallit

 

kasvi

Painoala on vahvistanut edelleen TAMKin näkyvyyttä ulospäin ja aktivoinut TKI-toimintaa strategisilla osaamis- ja painopistealueilla. Jätimme noin 20 rahoitushakemusta, joista moni johtikin myönteiseen rahoituspäätökseen.

Painoalan monialainen tutkimusryhmä on profiloitunut TKI-keihäänkärkihankkeiden ideointiin ja mm. rahoitusten valmisteluun sekä yhteishankkeisiin Tampere3-yhteistyössä. TKI-rahoitusrakennetta on onnistuttu monipuolistamaan rakennerahastohankkeista ministeriöiden rahoituksiin (STM, OKM, AMIF), Terveyden edistämisen, AIKO- sekä Kelan tutkimusrahoituksiin. Lisäksi TAMK ollut partnerina mukana H2020-hakemuksessa.

Painoala oli mukana Tampere3-yhteistyössä hakemassa mukaan Suomen Akatemian lippulaivahankkeeseen, joka keskittyy huippututkimukseen ikääntyvän yhteiskunnan teeman ympärillä (Globally transferable solutions for health care in aging society). Hakemus oli avaus ja konkreettinen esimerkki korkeakoulujen laajoista yhteishakemuksista ja niiden valmistelusta. Se ei tällä kertaa johtanut rahoitukseen, mutta antoi hyvää kokemusta seuraaviin.

Olemme tiivistäneet Tampere3-yhteistyötä Health-teemalla, jossa myös TAMKin TKI-toimintaa on tehty näkyväksi. Vuonna 2017 järjestettiin kaikkiaan kuusi Tampere3 Health -teemaseminaaria, joiden tavoitteena oli verkottaa tutkijoita ja synnyttää yhteisiä TKI-hankkeita. Painoala on edustettuna myös Tampere3:n yhteisessä Global Wellbeing -tutkimusryhmässä.

Painoalan tutkimusryhmien uudistus lisää tutkimusryhmien määrää ja volyymiä TAMKissa. Nykyisen ydintutkimusryhmän lisäksi on käynnistymässä kuusi uutta tutkimusryhmää, joiden avulla kannustetaan TAMKin opettajia yhä kattavammin TKI-työhön sekä synnyttämään painoalalle monialaisia TKI-kärkihankkeita.

Tutustu painoalan kaikkiin projekteihin projektihaussa.

Yrittäjyys ja uusi liiketoiminta

 

proakatemia

Yhtenä keskeisenä tavoitteenamme vuonna 2017 oli Tampere3-korkeakoulukampuksilla toimivien Y-kampusten yhteisen toiminnan kehittäminen sekä yleisesti yrittäjyys- ja innovaatiotoiminta korkeakouluissa. Toinen tärkeä tavoitteemme oli vaativien yhteistutkimushankkeiden, kuten VALITin ja Deevan, menestyksellinen toteuttaminen. Valmistelimme myös uusia monialaisia hankkeita.

Olemme luoneet aktiivisesti verkostoja ja kehittäneet yhteistoimintaa niin alueellisesti, valtakunnallisesti kuin kansainvälisestikin mm. Piilaakson ja Euroopan korkeakoulujen sekä startup-yhteisöjen kanssa. Tampere3-yhteistyönä on kehitetty yhteistä yrittäjyyttä edistävää Y-kampus-toimintamallia, ja palveluinnovaatioiden kehittämiseen on panostettu aiempaa enemmän. Soveltavan tutkimuksen tiimit ovat osaltaan aktiivisesti mukana kehittämässä pirkanmaalaista yrittäjyyttä ja yrittäjien kompetensseja nopeasti muuttuvassa maailmassa. Moderni myynti näkyy ja kuuluu vahvasti jo opetuksessa, ja vuonna 2018 yritysten modernin myynnin kehittäminen näkyy myös hanketoiminnassa.

TAMKin Proakatemialta ponnistaneen Y-kampuksen kasvu jatkuu myönteisesti. Y-kampus sai merkittävän kunnianosoituksen, kun Suomen Yrittäjät ja Arene palkitsivat konseptin vuoden 2017 parhaana yrittäjyystoimintona ammattikorkeakouluissa.

Yrittäjyyteen liittyvät innovatiiviset toimintamallit luovat vahvan pohjan painoalan toiminnalle. Proakatemian pedagoginen tiimiyrittäjyyteen ja tiimivalmennukseen perustuva malli herättää edelleen kovasti kiinnostusta niin valtakunnallisesti kuin kansainvälisesti, mistä kertovat mm. useat sadat vierailijat, jotka tutustuivat Proakatemiaan vuoden 2017 aikana, sekä lukuisat yhteistyöpyynnöt niin koulutuksen kuin hanketoiminnan saralla.

Vuonna 2018 verkostoitumistyö tulee näkymään merkittävinä uusina ylimaakunnallisina ja kansainvälisinä hankkeina, valtakunnallisina ja kansainvälisinä tapahtumina, innovaatiotoiminnan aktivoitumisena sekä startup-yhteisön ja kehittämistyön vahvistumisena Pirkanmaalla. Painoalalla panostetaan etenkin kasvuyritysten ja modernin myynnin kehittämiseen. Uudet monialaiseen yhteistyöhön, liiketoiminnan digitalisaatioon, yrittäjäksi kasvamiseen ja kasvuyrittäjyyteen keskittyvät tutkimusryhmät aloittivat toimintansa vuoden 2018 alussa.

Tutustu painoalan kaikkiin projekteihin projektihaussa.

 

Älykkäät koneet ja laitteet

 

keilausVuoden 2017 aikana ideoimme ja jätimme useita hankehakemuksia sekä käynnistimme ja toteutimme useita hankkeita eri rahoitusinstrumentteihin. Myös yhteistyöverkostomme kehittyi aktiivisesti. Painoalan uusi monialainen tutkimusryhmä on osallistunut asiantuntijaverkostojen toimintaan, rahoittajien järjestämiin tapahtumiin sekä konferensseihin.

Olemme tunnistaneet ja kehittäneet edelleen painoalan tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa tukevia osaamisia. Painopiste on ollut uusissa teknologioissa sekä hankkeiden laadukkaassa toteuttamisessa ja tutkimusryhmien ulkopuolisten henkilöiden kannustamisessa mukaan TKI-toimintaan. Hanketoimintaa on tuotu yhä laajemmin näkyväksi TAMKin sisällä ja ulkopuolella, erityisesti Tampere3-yhteistyössä.

Vuonna 2018 aiomme uusien tutkimusryhmien voimin jatkaa painoalan strategisten vahvuuksien kehittämistä sekä valmistella uusia hankkeita laajasti eri rahoitusinstrumentteihin, huomioiden myös erityisesti Business Finland ja kansainväliset rahoituslähteet. Tavoitteenamme on hyödyntää monialaista osaamistamme ja samalla verkostoitua aktiivisesti niin kansallisesti kuin kansainvälisesti, jotta TAMKin näkyvyys ja asema haluttuna TKI-kumppanina vahvistuu.

 

 

 

DRONE-osaaja -hankkeessa luodaan Pirkanmaalle laaja- ja monialainen drone-osaamiskeskittymä ja seudullinen yhteistyöverkosto, joka tukee alueen pk-yrityksiä dronejen eli kauko-ohjattavien lennokkien hyödyntämiseen liittyvissä osaamistarpeissa, verkostoitumisessa, ideoinnissa ja innovaatiotoiminnassa sekä uusien palveluiden ja liiketoiminnan kehittämisessä. Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto ESR.

Useita hankkeita on valmisteltu ja jo toteutettukin Tampere3-yhteistyöhankkeina. Vuonna 2018 keskitymme Tampere3-hankeyhteistyön syventämiseen sekä soveltavan tutkimuksen kehittämiseen yhteistyössä muiden Tampere3-korkeakoulujen kanssa.

Tutustu painoalan kaikkiin projekteihin projektihaussa.

 

Tampere3

Tampereen ammattikorkeakoulu on vuoden 2019 alusta lähtien osa Tampereen uutta monialaista korkeakouluyhteisöä, johon kuuluu lisäksi uusi Tampereen yliopisto. Tampereen korkeakouluyhteisön osaamiskärjet ovat tekniikka, terveys ja yhteiskunta.

Tampere3-korkeakouluyhteisön muodostaminen on paitsi haaste myös mahdollisuus vahvistaa TAMKin roolia ammattikorkeakouluna.

Eri alojen osaajien yhteistyöllä voimme luoda vahvoja osaamiskeskittymiä, joissa yhdistyvät niin ammattikorkeakoululle tyypillinen työelämälähtöinen kehittäminen ja koulutus kuin yliopistoille tyypillinen tieteellinen lähestymistapa.

TAMK on mukana rakentamassa Tampere3-korkeakouluyhteisöä itsenäisenä ammattikorkeakouluna, jolla on omat lakisääteiset tehtävänsä ja koulutusprofiilinsa. Se, mitä Tampere3 mahdollistaa, on entistä tiiviimpi ja vaikuttavampi yhteistyö yliopistojen kanssa niin TKI:ssä kuin koulutuksessakin. Yhdessä pystymme entistä paremmin vastaamaan muuttuvan yhteiskunnan ja globalisaation tuomiin haasteisiin.

 

 

 

Tampere3-hanke on myös valmistautumista suomalaisen korkeakoulutuksen rakenteelliseen kehittämiseen 2020-luvulla. Kun yliopisto- ja ammattikorkeakoulutoimintaa toteutustasolla integroidaan, hyödynnetään synergioita ja jaetaan vahvuuksia, muodostuu Tampereesta ulkomailtakin katsoen Suomen johtava korkeakoulupaikkakunta vaihtoehdoksi pääkaupunkiseudulle.